Неделя 23, Юни 2024г.

Правото на детето на права

„Всеки има право на всички права и свободи изложени в тях, без каквито и да е било различия, като раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически и други възгледи идеи, национален и социален произход, рождение или друг статут.“

 Цели и задачи:

1. Правата на детето в рамките на международни инициативи и документи. Конвенция за правата на детето приета от ОС на ООН на 20 ноември 1989г. Ратифицирана с решение на ВНС от 11 април 1991г. – ДВ, бр. 32 от 23 април 1991г. В сила от 3 юли 1991

2. Културата по правата на детето, като част от професионалната компетентност на учителя.

3. Образование на родителите по правата на детето – лекции, беседи, семинари, срещи разговори и др.

4. Образователно практически дейности в детската градина за осъществяване правата на детето.

Проблемът за насилие над децата и защита на техните права е необходим за дискутиране и решаване. В много държави по света, макар и развити, съществува насилие и експлоатация върху децата. Има деца, които живеят при изключително тежки условия и тези деца се нуждаят от специални грижи и внимание.

 В Република България много деца са подложени на рискове, които застрашават техния живот, тяхното здраве, развитие и благополучие. Тези деца се нуждаят от специално внимание и институции, които да закрилят техните права. Последните години в съответствие с изискванията на конвенцията за правата на детето се обръща голямо внимание на обучението и възпитанието по правата на детето и в учебните заведения и детските градини. Тези образователни и социални институции трябва така да бъдат организирани, че да предоставят реални права на детето-правото на мнение, на изслушване, на изразяване, на равнопоставеност, на обединяване, на участието на вземане на решения и др. Това означава, че цялостната организация на живота в детското заведение (институция) трябва да е построена върху мотото „образование – възпитание в центъра, на което е детето и където се развива чувството му за самоуважение и уважение към другите, усвояване на полезни знания и умения за живота.“

Конвенция правата на детето -https://www.unicef.bg/assets/UNICEF_Convention_Children_s_Rights.pdf

Сподели: