Петък 02, Юни 2023г.

Учебни програми и образователни направления 

Публикувана на: 15.09.2022г. (обновена на: 07.10.2022 12:27:00)

Обучението и възпитанието на децата в Детска градина №3 се осъществява по утвърдените от МОН програми.

Обучението на децата ( от 3 до 7 години ) се осъществява по образователни направления

Учебното съдържание на предучилищната подготовка включва постижимите знания, умения и отношения, които са резултат от обучението и възпитанието на децата в предучилищна възраст  по образователни направления

 

Учебно съдържание по образователни направления:

   Образователно направление: "Български език и литература" 
Практическото овладяване на българския език от децата в предучилищна възраст е основа на общуването. Резултатите от овладяването на езика и развитието на речта правят възможни по-нататъшната реализация и обучението на детето в тази посока. Включва следните ядра: „Свързана реч", „Речник", „Граматически правилна реч", „Звукова култура", „Подготовка за "четене и писане", „Възприемане на литературно произведение", „Интерпретация на литературно произведение", „Пресъздаване на художествена литература за деца"

   Образователно направление: "Математика" 
Обучението по математика в предучилищна възраст води до придобиването на първоначални представи за количествените, пространствените и времевите отношения на обектите от заобикалящия детето свят, развива мисленето и паметта и съдейства за повишаване на готовността за училище. Включва следните ядра: „Количествени отношения", „Измерване", „Пространствени отношения", „Времеви отношения", „Равнинни фигури и форми"

   Образователно направление: "Социален свят" 
Ориентирането на детето в социалния свят води до изграждането на предпоставки, които са необходими за успешното му адаптиране и адекватно социална поведение. Включва следните ядра:„Общуване с околните и самоутвърждаване", „Предметна среда", „Здравословна и социална среда", „Културни и национални ценности"

   Образователно направление: "Природен свят" 
Ориентирането на детето в природата е свързано с овладяване на система от общи представи за природни обекти, техните признаци и свойства, природни явления и закономерности, начини за поведение в природната среда. Включва следните ядра: „Животински свят", „Растителен свят", „Естествена физическа среда и природни явления"

  Образователно направление: "Изобразително изкуство" 
Изобразителното изкуство осигурява възможности за по-нататъшно развитие на детето чрез усвояване на начални представи, умения и отношения, свързани с изобразителната дейност, детско творчество и предпоставки за естетическа култура в началното училище. Ориентирането в достъпни произведения на изобразителното изкуство и на художествените занаяти се свързва с художественото пресъздаване и детското изобразително творчество чрез рисуването, апликирането и моделирането. Включва следните ядра: „Художествено възприемане", „Художествено пресъздаване", „Изобразително творчество"

  Образователно направление: "Физическа култура" Формираните интереси и мотивация, положителните самоизяви, взаимодействията, контролът и самоконтролът в игрови ситуации са предпоставки за развитие на стремежа към физическо самоусъвършенстване, за двигателна и личностна активност, за приложение на собствени идеи и опит в разнообразни условия. Включва следните ядра: „Естествено-приложна двигателна дейност", „Спортно-подготвителна двигателна дейност", „Физическа дееспособност", „Игрова двигателна дейност"

  Образователно направление: "Музика" 
Музиката е основа за изразяване на творческите умения на детето в предучилищна възраст, а практическата й реализация чрез музицирането пряко въздейства върху развитието на детската музикалност. Без тази способност не биха могли да се възприемат натрупаните музикално-художествени ценности. Направлението "Музика" представя своеобразен модел от изисквания, чрез които се предвижда формирането на основни умения и лично отношение към музиката и елементарни знания из областта на музикалното изкуство. Включва следните ядра: „Възприемане", „Възпроизвеждане (музициране)", „Музика и игра", „Елементи на музикалната изразителност"

 Образователно направление: "Конструктивно-технически и битови дейности" 
Образователното направление е самостойно обособено като проекция към обучението на детето в първи клас. Като интегрира постиженията на детето в игрово-приложен и предметно-практически план за функциониране в природната и социалната среда, направлението се основава на стратегиите за трансфер в предучилищното възпитание и единството на познавателните и нагледно-практическите стратегии при постигането на продукт и резултат: в продуктивно-пресъздаващ план; в продуктивно-технологичен и в поддържането на ред и грижи за средата. Включва следните ядра: „Конструиране и моделиране", „Обработване и свързване на материали", „Грижи за себе си и дома"

 

 

 

Сподели: