Сряда 29, Май 2024г.

Екип и екипен принцип

Публикувана на: 15.09.2022г. (обновена на: 07.10.2022 13:35:00)
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА . 
Педагогически колектив на ДГ № 3 Димитровград
 „ Да събереш хората заедно е само начало, да ги задържиш заедно е напредък, а да работят заедно е успех.” Х.Форд
В процеса на диверсификационна и многопланова работа в  институцията - детска градина наболява въпроса за стимулиране и мотивиране на педагогическите кадри. Обогатавянето на квалификационния процес е един от начините да се издига статута на учителя и да се помисли за неговото оценяване и заплащане. Квалификационната дейност е възможност за творческо израстване на педагозите, а създаването и дейността на екипа са наш приоритет.
За да може учителят да бъде активен участник и съавтор на образователната промяна, на основните направления в развитието на квалификацията, за да открива смисъл в ежедневната си практика, той трябва:
 • да обогати своето тълкуване или да преосмисли съвременната методологическа постановка, която определя логиката на новата образователна и квалификационна дейност;
 • да претворява добрите български традиции при квалификацията и да ги осъвременява чрез нови идеи и форми на реализация;
Създаването на екип, който мисли и действа позитивно и еднопосочно, експериментирането на нови идеи, анализът на съвременните начала в квалификацията е продължителен процес. Ние си поставихме за цел да разнообразим класическите форми и предложим нови решения – първо да създадем и развием работа в екип и второ – да сътворим собствен облик чрез идейна стратегия за развитието на ДГ .
                               Мнения на педагозите в ДГ №3 
Квалификационната дейност е от голямо значение -  носи положителни емоции.
Квалификационната дейност е професионален отговор на динамиката на промените.
Квалификационната дейност съдейства за професионалното израстване на педагозите.
Споделен полезен опит , възможности и перспективи
Постигнато е не малко: 
 • разработен е приложим вариант на формуляр за мини проекти по групи  със следните реални резултати:
 • екипите създават  уникален творчески продукт;
 • създават се условия за организиране на подходяща образователна и семейна среда;
 • изпълняват се стратегически цели в квалификация и развитие на детската градина ;
 • обогатяват се процесите на планиране и контролиране на образователния процес;
 • променя се степента на мотивация на педагогическите кадри;
 • формират се базисни педагогически, социални, комуникативни и др. умения и познания у педагози и родители;
 • подсигурява  се обоснована връзка на цели- дейности- ресурси- резултати – мултипликация.
Създадена е система от дейности, които да реализират  идейното съдържание в образователния и квалификационен процес. Друга практическа възможност за квалификационно обновление е създаването на идеен модел за стратегия за развитие на детската градина, който да предполага приложение на система от дейности за реализиране на квалификационния  и образователния процес. Практическите възможности за обновление процеса на подготовка на педагогически кадри с компетенции, знания , умения и нагласи , виждаме в следните насоки:
 • Определяне на приоритетите и изискванията на съвремието.
 • Формиране и развитие на екип, който е квалифициран и действен.
 • Изработване на стратегия, която да реализира развитието на детската градина.
Стремим се към създаване на  реални условия за разгръщане на професионалната и творческа активност на педагогическите екипи и намиране на добри управленски решения.
Обогатявайки  квалификационното , колективът на ДГ №3  реализира своите желания и нагласи за квалификационната дейност в поредица от тренинги . Учителите използваха всички възможности за споделяне, сътрудничество, бързо даване на много идеи , представяне на различни гледни точки, съпреживяване и натрупване на понятиен и действен опит. Квалификацията на педагозите за структуриране на  идейно предложение за стратегия включва:
1. Овладяване на основни понятия , анализ на проблемите и начертаване на приоритетите на педагогическата колегия. Изграждане на теоретична основа на взаимовръзката екип - стратегия.
2. Овладяване на елементите на стратегията. Овладяване на практическите основи чрез съставяне на работни групи. Приложение на екипния принцип.
4. Планиране на съдържателната и действена страна на стратегията. Овладяване на методология и етапността при реализация на стратегията.
5. Приложение на теоретико - действения модел на квалификация.
 
Сподели: