Неделя 23, Юни 2024г.

Родители

Чл. 174. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина се осъществяват чрез:

 • индивидуални консултации;
 • родителски срещи;
 • обучения;
 • всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето го прави необходимо.

(2) Средство за връзка със семейството на детето може да бъде и електронната поща на един от родителите, както и Фейсбук.

 

Чл. 175. Родителите имат следните права:

 • периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в детската градина и за приобщаването им към общността;
 • да се срещат с ръководството на детската градина, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 • да се запознаят с програмната система в детската градина;
 • да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето;
 • най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в детската градини по въпроси, свързани с образованието и с личностното развитие на децата им;
 • да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет на детската градина;
 • да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина.

Чл. 176. (1) Родителите имат следните задължения:

 • да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование, като уведомяват своевременно детската градина в случаите на отсъствие на детето;
 • да запишат детето си в детска градина или училище, в което се осъществява задължително предучилищно образование по избор;
 • редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в детската градина, успеха и развитието им в образованието и спазването на правила на детската група;
 • да спазват правилника за дейността на детската градина и да съдействат за спазването му от страна на детето;
 • да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
 • да участват в родителските срещи;
 • да се явяват в детската градина след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време;
 • да спазват началото и края на учебния ден в детската градина;
 • да изпращат детето си в ДГ здраво, чисто и с удобни дрехи;
 • редовно и в срок да заплащат дължимата такса, съгласно утвърдените правила.

(2) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна организация са длъжни да гарантират постигането на целите на предучилищното образование, да осигурят необходимите условия за обучение, познавателни книжки и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето.

 

Сподели: